Vår Miljöpolicy

Vi har ett ständigt pågående miljötänkande i vårt företag, som vi ser mycket positivt på. Sopsortering samt omhändertagande av miljöfarligt avfall är sådant som går på rutin idag.

Vi söker ständigt efter nya metoder att förbättra vårt sätt att hantera dess mycket viktiga frågor. Allmpumpservice AB har som policy att skapa en verksamhet som har så små inverkningar på vår omgivande miljö som möjligt.

Målsättning & Genomförande

Vi har som mål att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet kan bidra med.

För att Allpumpservice AB ska kunna uppfylla miljöpolicykraven ska personalen utbildas externt och internt inom miljöfrågor relaterade till pumpservice samt byggbranschen.

Personal ska informeras om vilka produkter som är mer miljövänliga att använda och prioritera de produkter som är mer skonsamma mot natur och människor. Information gällande restproduktshantering ska finnas för de produkter som används inom verksamheten.